جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 

بنّا علت بنا نيست، چه چيز بنا را ايجاد كرده است؟ مادة بنا . آیا بنا مادة بنا (مثل خاک)را ايجاد كرده است؟ نه. پس او چه چیز را ایجاد کرده است؟بنّا علت حركات دستش است، اين حركات چه كار مي‌كند؟ ا دست تكان مي‌خورد و آجر را مي‌آورد نزديك آهن، گچ را مي‌آورد نزديك آجر. علت اين حركات، تا وقتي كه خودش هست اين حركات هست، وقتي كه نبود حركات هم نخواهد بود.
وقتي كه علت حركات دست او شد و  حركات يد علل معدّه‌اي براي نزديك كردن مصالح ساختماني می شود ، یعنی مصالح ساختماني نزديك به هم میشود که اين نزديكي مصالح ساختماني به همديگر علت وجود شكل در عالم مي‌شود و از سوی دیگرعلت بقاء بنا يبوست طبيعت مي‌شود، يعني اگر اين ملاتهايي كه بين آجر‌ها مي‌گذارند اينها خشك نشود و آجرها را به يك ديگر بند نكند و اگر اين كلافهايي كه آهن‌ها را دور و بر ساختمانها با آن كلاف مي‌كنند نباشد، بنا بقايي نخواهد داشت. پس بنا علت مبقيه دارد و علت مبقيه‌اش همان يبوست طبيعت است، همان كلاف‌هاست، پس بنّا هم علت موجده‌ بنا نيست و چقدر قرآن زيبا مي‌گويد: (أفرأيتم ما تمنون * ءأنتم تخلفونه أم نحن الخالقون)[1] ـ (أفرأيتم ما تحرثون * ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون)[2] همه خيال مي‌كنند كه بابا علت موجدة بچه‌ است! (أفرأيتم ما تمنون * ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) شما علت وجود فرزندانتان نيستيد. پس علت چه هستيد؟ علت برخی حركات مثل امناء هستيد. امناء چيست؟ القاء المني في الرحم. (أفرأيتم ما تمنون) پس شما كاري كه مي‌كنيد همین است، اما خلق كار ماست. شما علت معدّه هستيد، اما علت موجده و مفيضه و معطي الوجود ما هستيم، شما كاره‌اي نيستيد. شما علت حرث هستيد. حرث چيست؟ حرث اين است كه گندم را در دل زمين بكاريد، دانه را در دل زمين پنهان كنيد، اين اسمش حرث است. زرع كار كيست؟ زرع كار ماست (ءأنتم تزرعون أم نحن الزارعون). اين قدرت رويش و قدرت تحرّك که توسط ان دانه بالا مي‌آيد و رشد می کند  را ما داده‌ايم و بخشيديم، اين كار شما نيست! كار شما حرث هستيد، يعني شما علت معدّه هستيد. ما چه هستيم؟ ما علت موجده هستيم. بله، شما ماده را به فيض ما نزديك مي‌كنيد ماده و كاري مي‌كنيد كه ماده مورد فيض از طرف ما قرار بگيرد. اگر اين دانه در دل زمين قرار نگيرد، اعداد  و آماده ومهيا نمي‌شود تا فيض ما بر او وارد بشود. اگر آن نطفه در زمين رحم قرار نگيرد، بچه‌اي پيدا نمي‌شود. پس شما علت معدّه هستيد‌ نه علت موجده.
بنابراين بنّا هم همينطور است، بنّا علت حركات دستش است و حركات دست علت معدّه هستند براي پيدايش شكل و يبوست طبيعت هم علت مبقيه است.
 


[1]. سوره واقعه / آيه 58 و 59.
[2]. سوره واقعه / آيه 63 و 64.