1. مجموعه نوارهاي خارج كفايه
2. مجموعه نوارهاي خارج عروه
3. مجموعه نوارهاي اسفار
4. مجموعه نوارهاي شواهد
5. مجموعه نوارهاي اصول فلسفه
6. مجموعه نوارهاي بدايه
7. مجموعه نوارهاي رسائل
8. مجموعه لوح فشرده سخنراني‌ها در مسجد شفاء كه بالغ بر هفتصد جلسه در ده سال اخير است.
9. مجموعه لوح فشرده ی دروس شرح منظومه