روز
 صبح 7تا 7:40  صبح 8تا 8:40 4 عصر
شنبه
اسفار جلد 8    
یکشنبه اسفار جلد 1 اسفار جلد 8 بدایه
دوشنبه فوائد الاصول منظومه  
سه شنبه فوائد الاصول اسفار جلد1  
چهارشنبه قواعد الفقهیه منظومه بدایه
پنج شنبه قواعد الفقهیه نهایه الحکمه