معنای لغوی فلسفه 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  فلسفه چيست؟ اين كلمه دو گونه معنا مي‌شود؛ يكي تفسير لفظي فلسفه است و اين كه فلسفه از نظر لفظي فارسي، عربي يا يوناني است؟ در معناي تحت اللفظي آن مي‌گويند كه فلسفه مصدر جعلي فيلوسوفيا است، پس فلسفه يك كلمة مركب و يوناني است. فيلو يعني ادامه مطلب...
 

معنای اصطلاحی فلسفه و اقسام آن 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  اما معناي اصطلاحي كه مي‌خواهيم بحث كنيم، از قديم چنين بوده كه مرادف با حكمت است، يعني گاهي مي‌گويند فلسفه و گاهي مي‌گويند حكمت. در مجموع، فلسفه علمي است كه انسان را آگاه به بودها و نبودها و بايدها و نبايدها مي‌كند. فلسفه و يا حكمت را به دو ادامه مطلب...
 

موضوع فلسفه 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  هر علمي يك موضوع و يك تعريف و يك غايت دارد. هميشه قبل از ورود در هر علم بايد اين سه را بررسي نماييم. چرا موضوع علم بايد شناخته شود؟ چون بايد معلوم شود كه محور و هستة مركزي بحث در آن علم چه چيزي است و در اين ميان سر چه كسي تراشيده مي‌شود؟ سپس ادامه مطلب...
 

مسائل فلسفه 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  در هر علمي از عوارض موضوع سخن گفته شود، عوارض يعني چيزهايي كه بر موضوع عارض مي‌شود. مثلاً شما در پزشكي از عوارض بدن انسان سخن مي‌گوييد، در حساب از عوارض عدد سخن مي‌گوييد؛ جمع، ضرب، تفريق و ... عوارض عدد هستند. در هندسه از عوارض كم متصل ادامه مطلب...
 

اقسام حکمت نظری 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  حكمت نظري را به سه علم تقسيم كرده‌اند. گفته‌اند حكمت نظري يا حكمت الهي است كه به آن فلسفة اولي يا علم كلي يا فلسفة عليا نيز مي‌گويند. قسم دوم حكمت نظري، علوم رياضي است كه فلسفة وسطي هم به آن مي‌گويند. مي‌دانيد چرا علوم رياضي را رياضيات ادامه مطلب...
 

اقسام حکمت عملی 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  حكمت عملي بايدها و نبايدهاست و قسم اول آن علم اخلاق مي‌باشد و شامل بايد و نبايدهايي است كه مربوط به شخص است و شخص بايد انجام دهد، اما بايدها و نبايدهايي كه مربوط به اجتماع است، دو گونه است: يا مربوط به اجتماع كوچك مثل خانواده يا مدرسه است كه ادامه مطلب...
 

ماهيت چيست 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  آن چه كه در عالم امكاني هست، در تحليل عقلي به دو بخش تقسيم و تحليل مي‌شود: يكي وجود و يكي ماهيت. ماهيت، اندام وجود است، مثل اينكه فرض كنيد شما مي‌‌بينيد انسان يك اندامي دارد، وجود هم يك اندامي دارد، هر جا وجود يك اندامي دارد. مثلا در انسان ادامه مطلب...
 

اشتراك معنوي وجود 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  مشترك دو قسم است : مشترك لفظي و يك مشترك معنوي. مشترك معنوي عبارت است از اينكه يك معنا مجعول و حقيقت باشد براي یک لفظ ولي مصاديقش زياد باشد،‌ مثل انسان. انسان مشترك معنوي بين زيد و عمرو و بكر و خالداست یعنی انسان يك معنا دارد، ولي ادامه مطلب...
 

تشکیک دروجود 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
   وجود ضعف و شدت دارد، یعنی مقول به تشكيك است. تشكيك بر دو قسم است: تشكيك عامي و تشكيك خاصي. تشكيك خاصي اين است كه ما به التفاوت عين ما به الاشتراك باشد. من با خدا شريك هستم در وجود، ولي خدا غير متناهي است ، يعني در آني كه ما با اوشريك ادامه مطلب...
 

وحدت وجود چيست 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  وحدت وجود چند معنا دارد كه يك معنايش اين است كه حقيقت وجود واحد است. حقيقت وجود يك امر واحد در تمام موجودات است از حضرت حق گرفته تا هيولاي اولي، همه وجود دارند منتها اين وجود مقول به تشكيك است. یعنی يكي فوق ما لا يتناهي است بما لا يتناهي عده ادامه مطلب...
 

الحق ماهيته انّيته 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  مراد از ماهيت در این عبارت همان معناي اصطلاحيش نيست بلکه مراد از ماهيت يعني ما به الشيء هو هو، اين معناي لغوي ماهیت است. منظور از ماهیت در اینجا یعنی چیزی که ذات حضرت حق را هويت داده است و هويت ذات حق وجود است. حضرت حق غير از وجود نيست ادامه مطلب...
 

قاعدة «الشی ما لم یجب لم یوجد» ـ قاعده اولویت 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
   «الشيء ما لم يجب لم يوجد» معنايش اين است كه هر چيزي كه موجود مي‌شود در رتبة سابقه بر وجودش ، وجوب و ضرورت پيدا كرده است و الا موجود نمي‌شد. آمدن شما به اينجا كه يكي از امور عالم است و امر ممكني بوده و هست و حالا تحقق پيدا كرده است به ادامه مطلب...
 

مواد و جهات ثلاث و احكام آنها 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  اين بحث از بحثهاي مهم فلسفي است. مواد ثلاث يعني مواد سه گانه؛ مواد جمع ماده است و مواد ثلاث يعني ماده‌هاي سه گانه. مقدمتاً توضيحي عرض مي‌كنم: ماده گاهي در مقابل صورت استعمال مي‌شود يعني حامل استعداد. مي‌گويند هر جسمي مركب از ماده و صورت ادامه مطلب...
 

علت معدّه ـ علت موجده 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  بنّا علت بنا نيست، چه چيز بنا را ايجاد كرده است؟ مادة بنا . آیا بنا مادة بنا (مثل خاک)را ايجاد كرده است؟ نه. پس او چه چیز را ایجاد کرده است؟بنّا علت حركات دستش است، اين حركات چه كار مي‌كند؟ ا دست تكان مي‌خورد و آجر را مي‌آورد نزديك آهن، ادامه مطلب...
 

امکان فقري 

جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ
  بنا بر اصاله الوجود ملاك احتياج به علت ،‌ امكان ما هوي و امكان ذاتي نيست. چرا؟ براي اينكه ماهيت تعلقي به علت ندارد و مجعول ، ماهيت نيست،( مجعول بنا بر اصاله الوجود نه ماهيت است و نه اتصاف) مجعول بنا بر اصاله الوجود، وجود است. براي اينكه ادامه مطلب...